پست های ارسال شده در بهمن سال 1381

هيچهيچ شده‌ام، هيچ. و كسی نمی‌داند كه آنكه نفس می‌كشد، آنكه راه می‌رود، آنكه لبخند می‌زند، آنكه می‌گريد و آنكه ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 72 بازدید
كودك ديروزمی‌خواهم از خواب لحظه‌ها بگريزم، بگريزم به آن روزها كه هنوز دستم برای چيدن آرزوهای بزرگ كوتاه بود. ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 35 بازدید