محاسبات يك رشتی!
تعداد كفش‌هايی كه داشته‌ام، 123 جفت. تعداد دفعاتی كه راهم را گم كرده‌ام، 6 بار. تعداد دفعاتی كه سر ديگران داد زده‌ام، 1247 بار، دفعاتی كه ديگران سرم داد كشيده‌اند 572 بار. تعداد عشق‌هايی كه داشته‌ام 6 تا. تعداد دروغ‌هايی كه گفته‌ام 1899 تا، دروغ‌های مصلحتی1401، دروغ‌های همينطوری 498. تعداد دروغ‌هايی كه به من گفته‌اند4563 . تعداد كامپيوترهايی كه داشته‌ام، 1 . تعداد هديه‌هايی كه داده‌ام، 975. هديه‌های گرفته شده، 112. تعداد دفعاتی كه شماره تلفن را اشتباه گرفته‌ام، 87. دفعاتی كه ديگران اشتباه‌ گرفته‌اند 202. تعداد خوابهای رنگی كه داشته‌ام، 125. خوابهای سياه‌ و سفيد 2609. تعداد دفعاتی كه حرفم را نتوانستم بزنم، 2015. تعداد دفعاتی كه ديگران هر چه دلشان خواسته به من گفته‌اند، 427 بار. تعداد دفعاتی كه دچار ياس فلسفی شدم، 666 بار، تعداد دفعاتی كه تصميم به خودكشی گرفتم، 1 بار. تعداد دفعاتی كه زمين‌ خورده‌ام، 27. تعداد حماقت‌های كه انجام داده‌ام، 12133. تعداد حماقت‌هايی كه شاهدش بودم 6790. تعداد دفعاتی كه تصميم گرفتم آدم ديگری باشم، 2314، دفعاتی كه از خودم راضی بودم، 1654 بار. تعداد آرزوهای برآورده شده، 17، بربادرفته 170. تعداد سخنان‌ نيشداری كه تا به حال گفته‌ام، 9876. سخنان نيشدار شنيده شده، 6590. تعداد دفعاتی كه شغلم را عوض كردم، 4 بار. تعداد دفعاتی كه بی‌بخار بوده‌ام، 478، دفعاتی كه هيچ‌كس بابخارتر از من نبوده، 1570.

/ 2 نظر / 32 بازدید
نوشی

و تعداد دفعاتی که خونده شدين و درک شدين؟